Vårdhund / Terapihund

Utbildning i hundunderstödd terapi AAE

Paketpris: 34 000 kr

Inkluderar

 • lämplighetstest
 • lån av tjänstetecken
 • diplomering
 • id-handlingar
 • diplom

Kurslitteratur tillkommer

Information

Du kan välja att läsa HUI-introBesökshund – teoretisk innan du har en hund. Önskar du kan du även ta Besökshundspaketet först och sedan arbeta med det ett tag innan du går vidare. Det är dock billigare för dig att ta hela skolhundspaketet direkt. Då väljer du kurserna separat och inte paketet.

Förkunskapskrav:
Hundföraren Två års gymnasium plus utbildning/minst 2 års arbetslivserfarenhet på 50%  inom skola eller pedagogiska miljöer.
*vid kursstart kommer du ombedas att bifoga intyg på kunskap inom, vård, skola eller omsorg.

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten.

Hundunderstödd terapi

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt svensk standard för utbildning av vårdhundsteam måste hundteamet utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, omsorg eller socialt arbete. För mer information se vårdhundsstandard SS 8760000:2013.

Vi följer IAHAIOs definitioner gällande terminologi som finns definierat i deras dokument ”white paper”.

Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter inom vård, omsorg eller socialt arbete. Inom äldreomsorgen kan man exempelvis få ”hund på recept”. Inom socialtjänsten kan det vara så att hunden är den enda anledningen till att man följer med på samtal med myndigheter. Närvaron av en hund hos en sjukgymnast eller arbetsterapeut kan vara motivatorn som gör att man vill arbeta med sin fysiska rehabilitering. Vissa dagliga verksamheter eller gruppboende använder sig av hunden som kollega för att skapa goda förutsättningar för gemenskap och aktivitet. Hundunderstödd terapi är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas. I denna utbildning gör du även ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet.

Utbildningsprocess till skolhundsteam

 1. Introduktion till hundunderstödda insatser. Kan påbörjas utan hund, precis när du vill. 4h studietid online.
 2. Besökshund – teoretisk (inriktning vård/omsorg). Kan påbörjas utan hund, precis när du vill, skaffa dig kunskapen och var beredd att kunna göra l-test när din hund fyllt ett år. (Denna grundutbildning har två riktningar. Det finns en som har koppling till barn och skola och en mot vård och omsorg.)
 3. Lämplighetstest. Kan utföras när hunden fyllt ett år. Tar ca 40 minuter och utförs av två instruktörer. Du kan välja här att även addera möjlighet att göra lämplighetstest med barn för att göra din praktik med barn.
 4. Besökshund – praktisk (inriktning vård/omsorg).  Görs när du genomfört moment 1, 2 och 3. Här utbildar du hunden i de moment som krävs för en besökshund med inriktning på vård och omsorg.
 5. Besökshund – VFU. Verksamhetsförlagd utbildning inom hundunderstödd aktivitet.
 6. Diplomering. Sista momentet som bedöms av en huvudlärare och en grundfärdighetsinstruktör.
 7. Vårdhund / Terapihund – teoretisk. Utbildning i hundunderstödd terapi.
 8. Vårdhund / Terapihund – praktisk.– här utbildar du hunden i de grundfärdigheter som krävs för en terapihund/vårdhund.
 9. Vårdhund/Terapihund – VFU. Verksamhetsförlagd utbildning inom hundunderstödd terapi.
 10. Examensarbete – detta är ett arbete du baserar både dina teoretiska och praktiska kunskaper som sammanförs i ett examensarbete och bedöms av en extern lärare.
 11. Diplomering – Examen bedöms alltid av två personer från Terapihundskolan samt att vi på sikt kommer att inkludera en extern observatör för kvalitetssäkring. Utförs tillsammans med barn om du har för avsikt att arbeta med barn

Kursens innehåll

Lämplighetstest

Kan utföras när hunden fyllt ett år. Tar ca 40 minuter och utförs av två instruktörer. Kan även göras efter HUI-Intro

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten. Vi tittar också på hur hunden hanterar av en grupp människor samt hur hunden hanterar möte med en person som bär sjal över huvudet. I vårt test tittar vi också på om hunden kan ta emot godis fint och att den hanterar plötsligt ljud och om hunden trivs med att åka hiss.

Inför testet:

 • du bokar din tid via vår bokningssida.
 • du får en kallelse med information om testet och vad du ska ha med dig en vecka före testet
 • testet tar ca 40 min
 • hunden ska vara ren
 • hunden ska vara frisk
 • ta med gott godis, en leksak
 • du får inte använda stryphalsband

En social tjänstehund ska ha en god grundläggande socialitet, med det menar vi att hunden ska trivas med att bli klappad av främmande människor. Om du har en hund som enbart gillar er i framiljen så blir det troligt vis inte en bra tjänstehund. Har du en hund som blir så glad så att hunden nästan välter personer i sin närhet här de möter varandra så kan det också bli ett problem. En social tjänstehund ska vara balanserad. Med det menar vi att det kan bli väldigt jobbigt om du behöver ”tjata” på din hund att vara artig och inte buffla på folk. Om detta är fallet är det bättre att du bokar en privatlektion hos oss för att skapa möjlighet att hjälpa hunden att hantera en sådan situation.

Vi har skapat våra tester utifrån kunskap både baserat på Sara Karlbergs erfarenheter från BPH (svenska kenneklubbens Beteende och Personlighetstet för Hund.) samt testprotokoll från internationella organisationer. Vi håller för närvarande på att utveckla våra tester. Vi testar inte hundar som är yngre än 1 år då vi följer svensk standard för utbildning av vårdhund och dess riktlinjer för tester av hund.

Introduktionskurs – HUI (Hundunderstödda insatser)
Kan påbörjas utan hund, precis när du vill. 4h studietid online.

Branschkunskap 1

 • Antrozoologi
 • Grundläggande branschterminologi
 • Lokal ordningsstadga och lagstiftning
 • Styrdokument och riktlinjer för branschen
 • Smittskydd, arbetsmiljöfrågor, basala hygienrutiner, pälsdjursallergi och djuromsorg
 • Utbildningsalternativ i branschen

Tjänstehunden 1

 • Antrozoologi
 • Grunderna i hundspråk och stress
 • Djurskydd
 • Arbete med tjänstehund inom vård, omsorg och skola

Utbildningen i branschkunskap är utvecklad med nedanstående teman med inriktning på hundunderstödd aktivitet. HUA/Besökshund (teoretisk) Kan påbörjas utan hund, precis när du vill, skaffa dig kunskapen och var beredd att kunna göra l-test när din hund fyllt ett år.

Branschkunskap 2

 • Basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14] 
 • Smittskydd och zoonoser
 • Tystnadsplikt och sekretess 
 • Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
 • Riskanalyser
 • Etik och människosyn/hundsyn
 • Förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga/vårdnadshavare
 • Introduktion av tjänstehund i verksamheter inom vård, omsorg och skola

Tjänstehunden 2

 • Djurskydd och regler/undantag som gäller för branschen
 • Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning
 • Förebyggande friskvård för hund
 • Hundens naturliga beteenden och rasspecifika egenskaper
 • Stress, rädsla och aggressivitet hos hund, samt stressreducering
 • Grundläggande kunskaper i inlärningsteorier och positiva träningsmetoder (bl.a. belönings- och relationsbaserad inlärning)
 • Hundens frivillighet och samtycke

Besökshund (Praktisk)
HUA/Besökshund (praktisk+ VFU) Görs när du genomfört lämplighetstest, HUI-intro samt HUA- teoretisk.

Hundträning 

 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Skapa en trygg relation med sin hund genom avslappning
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)

HUA/Besökshund – VFU

Praktiskt arbete i verksamhet

 • Arbete efter basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14] 
 • Arbetskapacitet och motivationsnivå på sin hund baserat på ras, individ och hälsa  
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd aktivitet
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter deltagarens behov och dagsform 
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller deltagare visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya miljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan människa och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga i praktiken
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats med utgångspunkt från brukarens oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden och en positiv hundträning och utifrån ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering och utförande av hundunderstödd aktivitet 
 • Redogörelse för och reflektion kring det praktiska arbetet med hund i hundunderstödd aktivitet

Diplomering

Du anmäler dig till diplomering när det är dags. Vi kommer att ha tillfällen uppbokade över hela landet så att du kan själv välja när i tiden det passar dig att ta din examen. På diplomeringen ska alla delarna i utbildningen falla samman. Vi ska kunna på examenstillfället be om att visa upp vissa grundfärdigheter samt att vi vill se att hunden trivs med sin uppgift i samspelet med en främmande person.

• Lokal ordningsstadga och lagstiftning om hund
• Kunskaper om basala hygienrutiner inom vård och omsorg
• Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall

• Kunskap om hundens naturliga beteenden och rasspecifika egenskaper
• Kunskap om motivationsnivåer, arbetskapacitet på individnivå
• Kunskap om rädsla och aggressivitet hos hund
• Djurskydds
• Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning
• Etiska aspekter angående arbetet som tjänstehundsteam
• Grundläggande kunskaper i inlärningsteori
• Kunskaper om stress hos hund

• Kunskap om planering, genomförande och dokumentation av hundträning.
• Kunskap om inlärningsteorier och positiva träningsmetoder.
• Kunskap att upprätta strukturerade och meningsfulla mål.
• Kunskapen att stödja hunden vid interaktion med tredje part.
• Kunskapen att använda belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete.
• Kunskapen att anpassa träningen med hänsyn till hundens kapacitet och behov.
• Kunskaper om kommunikation mellan människa och hund